Text

Delprojekt 2: Grönt kontorsarbete inne och ute

Genom grönt kontorsarbete tar vi tillvara på de goda hälsoeffekterna från vistelser i naturen och skapar ett hållbart inslag i dagens flexibla arbetsliv.

Tidigare forskning visar att vistelser i naturen och i gröna miljöer har positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande. Ett av målet med SOFCO är att utveckla konceptet grönt kontorsarbete genom att föra in de goda hälsoeffekterna från naturvistelser till dagens arbetsliv. Vi ska undersöka hur regelbundet kontorsarbete inomhus eller utomhus i gröna miljöer påverkar kontorsarbetares hälsa och återhämtning. Vi genomför intervju- och interventionsstudier där vi samlar in data genom intervjuer, enkäter och olika mätinstrument för att ta reda på hur grönt kontorsarbete påverkar medarbetare. Forskningen genomförs i nära samverkan med våra partnerföretag inom kontorsbranschen och kommer att resulterat i konkreta resultat som bidrar till att etablera grönt kontorsarbete som ett hållbart inslag i dagens flexibla arbetsliv.

Arbetet är uppdelat i 3 olika arbetspaket:

I arbetspaket 1 intervjuar vi personer med erfarenheter av kontorsarbete i gröna miljöer inomhus och utomhus. Vi tar reda på hur medarbetare arbetar i dessa gröna miljöer och vilken betydelse detta arbetssätt har för deras arbetsliv.

I arbetspaket 2 utformar och testar vi metoder och utbildningsmoduler för en storskalig interventionsstudie om grönt kontorsarbete (se arbetspaket 3). Vi testar objektiva mätmetoder såsom stressensorer respektive eye trackingglasögon som mäter ögats rörelser som ett mått på distraktion, men vi utvecklar även enkätfrågor kring självrapporterade upplevelser av att arbeta i olika miljöer. Arbetet inkluderar beskrivning och analys av spatiala, audiella och visuella kvaliteter i utomhuskontor med utgångspunkt i användares upplevelse av naturmiljöer och välbefinnande. Med hjälp av blickbeteendestudier studeras visuell uppmärksamhet och eventuella störningar vid grönt kontorsarbete inomhus och utomhus.

Arbetspaket 3 består av en storskalig arbetsplatsbaserad interventionsstudie om grönt kontorsarbete baserat på erfarenheterna i arbetspaket 2. Den omfattar mätningar med enkäter, objektiva mätinstrument samt en fotostudie med hjälp av appen The Discovery Tool.

Relaterad information

Delprojekt 1: Hållbar livsstil på arbetsplatsen

Framtidens kontor är en area för att främja bra matvanor, vardagsrörelse och hållbar utveckling vilket gynnar individen, företagen och planeten.

Läs mer

Delprojekt 3: Livsstil och hälsa bland kontorsanställda

Samhället står inför stora utmaningar såsom livsstilsrelaterad sjukdom, åldrande befolkning och klimatkris. Genom att studera livsstil, arbetsliv och hälsa bland anställda på kontor lär vi oss mer om hur framtidens arbetsplats kan utvecklas.

Läs mer