Text

Bidtext

SOFCO välkomnar nya medarbetare


2022-09-01

I augusti började Feben Javan Abraham som doktorand i folkhälsovetenskap och Per Andreasson som forskare i arbetslivsvetenskap.

Feben Javan Abraham är ny doktorand i folkhälsovetenskap vid Mälardalens universitet sedan 15 augusti.

Feben är legitimerad läkare från Etiopien och har därefter läst ett mastersprogram i Nutrition vid Karolinska Institutet och ett mastersprogram i Global hälsa vid Uppsala universitet. Hennes avhandlingsarbete kommer att fokusera på effekter av att arbete utomhus i gröna miljöer, med fokus på objektiva mätningar av stress och återhämtning, speciellt hjärtfrekvensvariationer. Hon kommer även använda enkäter för självrapporterade upplevelser samt en app som dokumenterar facililatorer och hinder för att utföra kontorsarbete utomhus. Innan hon blev doktorand i SOFCO var Feben forskningsassistent i projektet OneLearns som handlar om digitalt lärande, digital hälsolitteracitet, nutrition och hållbar utveckling och riktade sig tjänstemän och beslutsfattare inom NGO:s i Etiopien, Rwanda och Kenya.


Per Andreasson är ny forskare i arbetslivsvetenskap vid Mälardalens universitet sedan 15 augusti.

I SOFCO-projektet arbetar Per dels med en studie om grönt kontorsarbete inomhus och utomhus och dels med en interventionsstudie om hållbar livsstil och hälsa med fokus på matvanor och fysisk aktivitet.

Per har disputerat i psykologi med en kvantitativt inriktad avhandling som handlar om empati och känslomässiga reaktioner. I en av studierna visade det sig att personer med hög grad av emotionell empati spontant imiterar när de exponeras för känslomässigt laddade ansiktsuttryck till skillnad från personer med låg grad av emotionell empati, som inte imiterar. Reaktionerna i ansiktsmusklerna mättes med elektromyografi (EMG). Per har även arbetat med utveckling av digitala test på Hogrefe Psykologiförlaget. I arbetet ingick statistiska analyser som till exempel faktoranalys, multipel regressionsanalys och variansanalys.